Drillster Support & Info

FINTREX en Drillster innoveren selectieproces klantcontact medewerkers

FINTREX heeft in samenwerking met Drillster een nieuw type Klantcontact E-assessment ontwikkeld. Hiermee kan exacter vastgesteld worden of sollicitanten beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren binnen de klantcontact branche. Het adaptieve klantcontact e-assessment wordt succesvol ingezet bij meerdere opdrachtgevers van FINTREX.
 
In samenwerking met experts uit de klantcontact branche is er gekeken naar de specifieke bekwaamheden waarover klantcontact personeel moet beschikken. Vervolgens is er samen met een GZ psycholoog bepaald hoe dit op een verantwoorde manier gemeten kan worden. Een onderwijskundige heeft tenslotte gekeken hoe het online assessment op goede wijze gecommuniceerd en afgenomen kan worden.
Fintrex.jpg 
Om vaardigheden exacter te kunnen bepalen, maakt FINTREX gebruik van de adaptieve toets functionaliteit van Drillster. Middels deze adaptieve technologie wordt niet alleen gemeten of een kandidaat over bepaalde vaardigheden beschikt, maar ook op welk niveau en in welke mate de kandidaat de vaardigheid beheerst. De vragen die tijdens de test gepresenteerd worden, worden moeilijker of makkelijker al naar gelang de antwoorden die de sollicitant geeft. Hierdoor wordt elke test een gepersonaliseerde test. Hierdoor wordt meer en gedetailleerdere informatie over de kandidaat verzameld en dus een beter beeld verkregen wordt over diens geschiktheid voor specifieke functies. 
 
Nadat een kandidaat een functie in de klantcontact branche gestart is, kunnen hiaten in kennis of kunde direct doorontwikkeld worden met de adaptieve leertechnologie van Drillster. Dit sluit sterk aan op de filosofie van FINTREX: het Klantcontact E-assessment is niet slechts een momentopname, maar juist het begin van een individueel ontwikkeltraject van een kandidaat.
 
Het E-assessment is een vaardighedentest en selecteert op de harde eisen die gesteld worden aan medewerkers in een klantcontact functie. Er worden geen persoonlijkheidselementen of andere zachte criteria gemeten. De zachte criteria zoals cultuur en persoonlijkheid, die in het DNA van het bedrijf zitten, worden vervolgens getoetst in een gesprek door de opdrachtgever zelf.
 

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk