Drillster Support & Info

Vraag gestuurd leren: hype of efficiënte leermethodiek?

Vraag gestuurd leren was dit jaar een veelbesproken onderwerp op diverse conferenties. Is dit een hype of een leermethodiek die echt meer leerrendement oplevert? De meningen verschillen hierover. De resultaten die zowel bedrijven als opleidingsinstituten hiermee realiseerden, lijken voor zich te spreken. Een kort overzicht…
 
Vraag gestuurd leren is het ontwikkelen van kennis, bewustwording of attitude door het stellen van vragen. Door het stellen van vragen worden cursisten gedwongen actief na te denken over antwoorden. De mate waarin de cursist actief nadenkt over het gevraagde, is onder andere afhankelijk van het vraagtype en de didactisch kwaliteit van de vraag. Open vragen vragen meer actieve participatie dan multiple choice vragen. Met name hier kan onderwijskundig het verschil gemaakt worden. 
 
Neuropsychologisch onderzoek heeft aangetoond dat het leereffect versterkt wordt als na afloop van het lezen van een document, het kijken van een e-learning of het bijwonen van een training of college, vragen worden gesteld over hetgeen gezien, gelezen of gehoord is. Als dat niet gebeurt, dan kan tot 80% van het geleerde binnen één week weer vergeten zijn. 
 
Actief ‘overhoren’ helpt dus om kennis te borgen. Vraag gestuurd leren is eigenlijk overhoren. Maar bij het klassiek overhoren wordt met name getoetst of iemand de lesstof goed beheerst. De toetsscore is een moment opname. Het presenteren van gerichte toelichting bij het goed of fout antwoorden, maakt geen onderdeel uit van overhoren. Moderne technologie maakt het mogelijk om dit wel te doen. Hierdoor wordt het leereffect versterkt. De cursist leert geen domme feitjes uit zijn hoofd, maar begrijpt ook waarom bepaalde antwoorden correct of incorrect zijn. 
 
Vraag gestuurd leren raakt ook een aantal tendensen in onze maatschappij. Mensen hebben een steeds kortere attentieboog. Passief lezen, kijken of luisteren wordt dan lastig. Actief vragen beantwoorden spreekt meer mensen aan. Door toevoeging van elementen uit de gaming industrie (gamification) wordt het leren bovendien als een spel ervaren. Het daag uit en motiveert met als uiteindelijke doel dat mensen makkelijker leren. 
 
Vraag gestuurd leren is inmiddels ingeburgerd in zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Het type onderwijs of de bedrijfssector is daarbij niet relevant. Succes staat en valt met de manier waarop vraag gestuurd leren wordt ingezet, de kwaliteit van de vragen, antwoorden en toelichting. Maar dat geldt uiteraard voor elke training die ingezet wordt. 
 
Benieuwd naar de ervaringen die onze klanten opdeden met vraag gestuurd leren? Neem contact met ons op en wij brengen u graag met hen in contact. 
 
 
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.